Informace společnosti EP Line SE o nakládání a ochraně osobních údajů Společnost EP Line SE (dále „Společnost“) nakládá s osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 33503. Zde naleznete informace o tom, jaké osobní údaje Společnost shromažďuje, k jakým účelům je využívá, komu je smí poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které Společnost zpracovává. Společnost shromažďuje Vámi poskytnuté osobní údaje sloužící k Vaší identifikaci a umožňující kontakt s Vámi. Těmito údaji jsou pro účely zasílání zboží objednaného v e-shopu jméno, příjmení, adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, je však podmínkou, pokud máte zájem o poskytování některých služeb.

Společnost osobní údaje využívá a zpracovává pro účely:
- zasílání zboží objednaného v e-shopu
- nabízení obchodu nebo služeb, informování o nových

produktech, službách či akcích Společnosti, pokud s tím subjekt údajů nevyslovil nesouhlas ve smyslu § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů Společnost předává osobní údaje zákazníků v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží objednaného z e-shopu, externím dopravcům.

Společnost může osobní údaje poskytnout specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel"), které pro Společnost provádějí zpracování na základě smlouvy o zpracování osobních údajů; tato smlouva může být uzavřena pouze s osobou poskytující maximální záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Se souhlasem subjektu údajů nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Osobní údaje jsou pod průběžnou fyzickou a elektronickou kontrolou a Společnost zajišťuje maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem nebo přenosem, před jejich změnou, zničením nebo ztrátou, jakož i před jiným možným zneužitím. Osoby, které s osobními údaji zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Společnost zpracovává osobní údaje pouze s Vaším souhlasem. Je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém Společností poskytnete, případně omezíte-li jej. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Můžete Společnosti písemně oznámit, že rozsah souhlasu měníte nebo že souhlas odvoláváte. Rozsahem poskytnutého souhlasu je Společnost vázána a plně ho respektuje.

Jako subjekt údajů můžete Společnost požádat o informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracovává. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany Společnosti nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených zákonem, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze e-mailovou zprávou na adresu epline@epline.cz nebo písemně na adresu EP Line SE, Kodaňská 46, 101 00 Praha 10.